Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

WFA - Express Course | Y Cwrs Brys

Express Course | Y Cwrs Brys

£75.00

Description

Remember to take the receipt with you to class, you may need it to prove purchase.
Cofiwch fynd a'r dderbynneb gyda chi i'r dosbarth, efallai bydd angen dangos i'r tiwtor.

* Cost of course books not included.
* Nid yw cost y cwrs lyfrau wedi'u cynnwys yn y pris.

http://welshlearners.southwales.ac.uk/

 

Detailed Description

Please take some time to read over the below:
Cymerwch amser i ddarllen dros y isod:

Enrolment

By completing this online form you will have successfully paid and enrolled on your course.

Ymrestru

Byddwch wedi talu a chofrestru ar eich cwrs trwy lenwi'r ffurflen ar-lein yma.

Concessionary Fees

Concessionary fees apply if you are:

• In receipt of pension credit

• In receipt of / Dependent upon a person in receipt of JSA /Income Support / Employment and Support Allowance (ESA) / Incapacity benefit / Severe disablement benefit

• A full-time student

You must bring proof of receipt of benefit(s) with you if you wish to claim concessionary fees.

Ffioedd Gostyngol

Gall myfyrwyr dalu’r ffi ostyngol os ydynt yn:

• Derbyn Credydau Penswin

• Derbyn/dibynnu ar berson sy’n derbyn JSA/Cymhorthdal Incwm/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)/Budd-dal annallu/Budd-dal anallu difrifol

• Fyfyriwr llawn amser

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn derbyn budd-daliadau os dymunwch hawlio gostyngiad.

Refund of course fees

Glamorgan Welsh for Adults Centre will refund fees where:

• The course is cancelled by the Centre

• The course moves location or if there is a change of day /time from that advertised.

Fees are non-refundable for students who wish to withdraw early from the course.

Ffioedd

Nid oes modd rhoi ad-daliadau ar ôl i chi dalu oni bai bod;

• y cwrs yn cael ei ganslo gennym ni

• fod newid yn yr hyn a hysbysebir yn llenyddiaeth y Ganolfan.

Ni fydd y Ganolfan yn ad-dalu ffioedd os yw myfyrwyr yn dymuno gorffen astudio’r cwrs cyn ei ddiwedd.

Further Information

Contact the office on 01443 483 600 or on email at learnwelsh@southwales.ac.uk.

Am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â’r swyddfa ar 01443 483 600 neu ebost dysgucymraeg@decymru.ac.uk

 

How would you rate your experience today?

How can we contact you?

What could we do better?

   Change Code